Možnost členských států zakázat nebo omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů ***II
Mezibankovní poplatky pro platební karetní transakce ***I
Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu *
Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost *
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II
Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II
Evropský fond pro strategické investice ***I
Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I
Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka *
Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska *
Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I
Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I
Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II
Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní *
Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I
Nové potraviny ***I
Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ***I
Dohoda EU-Lichtenštejnsko o automatické výměně informací o finančních účtech *
Dohoda mezi EU a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty ***
Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny
Rámcová dohoda o kompleneúčastním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) ***
Lanové dráhy ***I
Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I
Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny
Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I
Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty *
Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I
Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I
Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair ***II
Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: Protokol k Rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) ***
Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin
Označování energetické účinnosti štítky ***I
Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I
Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I
Jednotný evropský železniční prostor ***II
Kompleneúčastní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU ***
Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I
Odpady ***I
Skládky odpadů ***I
Obaly a obalové odpady ***I
Víceletý finanční rámec na období 2014-2020 ***
Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014-2021 ***
Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I
Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***II
Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I
Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce ***
Námitka vůči prováděcímu aktu: použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování
Energetická účinnost ***I
Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob *
Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I
Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I
Energetická náročnost budov ***I
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I
Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125)
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I
Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I
Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie ***I
Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I
Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I
Dovoz kulturních statků ***I
Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I
Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko ***
Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I
Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb *
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem ***
Smlouva o založení Dopravního společenství ***
Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I
Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I
Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I
Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I
Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I
Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I
Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I
Program Spravedlnost ***I
Program Práva a hodnoty ***I
Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I
Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu)
Share: Twitter Facebook