Jiří Maštálka

Na webu EP

SKÓRE: -40%

Jak hlasoval?

Zákon Hlasoval Pozice LI
Možnost členských států zakázat nebo omezit pěstování geneticky modifikovaných organismů ***II PROTI PRO
Mezibankovní poplatky pro platební karetní transakce ***I PRO PROTI
Rozhodnutí o zřízení Výboru pro sociální ochranu * PRO PROTI
Rozhodnutí o zřízení Výboru pro zaměstnanost * PRO PROTI
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů ***II PRO PRO
Omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek ***II PROTI PRO
Evropský fond pro strategické investice ***I PROTI PROTI
Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I PRO PROTI
Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka * neúčast PROTI
Dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska * neúčast PROTI
Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I PRO PROTI
Omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ***I PRO PROTI
Souborné cestovní služby a spojené cestovní služby ***II PROTI PRO
Jednotný evropský trh elektronických komunikací ***II PRO PRO
Povinná automatická výměna informací v oblasti daní * PRO PROTI
Používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv ***I neúčast PROTI
Nové potraviny ***I neúčast PRO
Agentura EU pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) ***I neúčast PROTI
Dohoda EU-Lichtenštejnsko o automatické výměně informací o finančních účtech * zdržuje se PROTI
Dohoda mezi EU a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty *** zdržuje se PRO
Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici NK603 × T25, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny PRO PROTI
Rámcová dohoda o kompleneúčastním partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem (souhlas) *** zdržuje se PRO
Lanové dráhy ***I PRO PROTI
Zřízení evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní ***I neúčast PROTI
Produkty, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny neúčast PROTI
Režim podpory na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení ***I PRO PROTI
Minimální základní sazba daně z přidané hodnoty * neúčast PROTI
Ochrana před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I PRO PROTI
Ochrana před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie ***I PRO PROTI
Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair ***II PROTI PROTI
Odstranění nezákonného obchodu s tabákovými výrobky: Protokol k Rámcové úmluvě WHO (justiční spolupráce v trestních věcech) *** PRO PROTI
Podpora volného pohybu zjednodušením požadavků na předkládání některých veřejných listin neúčast PROTI
Označování energetické účinnosti štítky ***I neúčast PROTI
Evropská agentura pro námořní bezpečnost ***I zdržuje se PROTI
Emise některých látek znečišťujících ovzduší ***I neúčast PROTI
Jednotný evropský železniční prostor ***II PRO PROTI
Kompleneúčastní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU *** PROTI PRO
Nákladově efektivní způsoby snižování emisí a investice do nízkouhlíkových technologií ***I neúčast PROTI
Odpady ***I neúčast PROTI
Skládky odpadů ***I neúčast PROTI
Obaly a obalové odpady ***I neúčast
Víceletý finanční rámec na období 2014-2020 *** neúčast PROTI
Dohoda mezi EU, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2014-2021 *** neúčast PROTI
Přeshraniční přenositelnost on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu ***I neúčast PRO
Boj vedený trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie ***II zdržuje se PRO
Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD ***I PRO PROTI
Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** zdržuje se PROTI
Námitka vůči prováděcímu aktu: použití kyseliny fosforečné, fosforečnanů, di-, tri- a polyfosforečnanů (E 338–452) ve zmrazených masných homolích pro vertikální grilování PRO PROTI
Energetická účinnost ***I PROTI PROTI
Program Kreativní Evropa (2014–2020) ***I PRO PROTI
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob * PROTI PROTI
Status a financování evropských politických stran a evropských politických nadací ***I neúčast PROTI
Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I neúčast PROTI
Energetická náročnost budov ***I neúčast PROTI
Vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb ***I neúčast PROTI
Geneticky modifikovaná kukuřice GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) neúčast PROTI
Denní a týdenní doba řízení, minimální přestávky a doby odpočinku a určování polohy pomocí tachografů ***I PRO PROTI
Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) ***I neúčast PRO
Jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú na trh Unie ***I PRO PRO
Boj proti praní peněz prostřednictvím trestního práva ***I PRO PROTI
Poskytování audiovizuálních mediálních služeb ***I neúčast PROTI
Dovoz kulturních statků ***I neúčast PROTI
Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě ***I PRO PROTI
Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I zdržuje se PROTI
Dohoda o hospodářském partnerství EU-Japonsko *** PROTI PRO
Zavedení kosmického programu Unie a zřízení Agentury Evropské unie pro kosmický program ***I PRO PROTI
Společný systém daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb * PRO PROTI
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ***I PRO PROTI
Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** PROTI PRO
Smlouva o založení Dopravního společenství *** PRO PROTI
Vzájemné uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě ***I PRO PRO
Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci ***I neúčast PROTI
Autorské právo na jednotném digitálním trhu ***I PROTI PROTI
Výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla ***I PRO PROTI
Omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí ***I PRO PROTI
Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I PROTI PROTI
Program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní ***I PRO PROTI
Program Spravedlnost ***I zdržuje se PROTI
Program Práva a hodnoty ***I zdržuje se PROTI
Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) ***I PRO PROTI
Výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla ***I neúčast PROTI
Obnovení schválení účinné látky glyfosát (námitka podle článku 106 jednacího řádu) PROTI PROTI
Share: Twitter Facebook